Werkwijze

Je hebt een melding gedaan bij het Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg, en dan...?

Het al eerder genoemde screeningsteam zal elke melding analyseren, verifiëren en beoordelen. Een risicotaxatie formulier of een contactformulier wordt bekeken en indien nodig zal de melder benaderd worden voor aanvullende informatie. De kennis en expertise van het screeningsteam zorgt er voor dat er een beoordeling gedaan wordt; zij kijken of er sprake is van loverboyproblematiek.

Bij alle meldingen is er sprake van een terugkoppeling naar de melder. Daarbij geeft het screeningsteam een advies en/of wordt verteld wat er met de melding gedaan wordt. Het kan namelijk zijn dat er dusdanig loverboy gerelateerde zorgen zijn dat er een casusoverleg gepland wordt in samenwerking met Veiligheidshuizen en zorgcoördinatoren.

Er is door de jaren heen een werkmethodiek ontwikkeld, voor zowel slachtoffer- als daderaanpak, gebaseerd op een aantal speerpunten:

 

1. Registreren en het in kaart brengen van de problematiek

Door het verzamelen van informatie, het inventariseren van signalen en nader onderzoek doen naar meldingen wordt geprobeerd een helder beeld te krijgen van de loverboyproblematiek in Limburg.

 

2. Informeren, adviseren en voorlichting geven aan professionals en burgers

Vroeg signaleren en preventief te werk gaan is een belangrijk speerpunt. Door preventieactiviteiten uit te voeren aan o.a meiden, jongens, ouders of bij zorginstellingen, scholen, buurtcentra, proberen wij men kennis te geven over de werkmethoden en gevaren van loverboys. Door te informeren, adviseren en voorlichting te geven wordt dmv expertiseoverdracht de kennis in Limburg vergroot.

Voor meer informatie rondom preventie, klik dan hier.

 

3. Intensieve samenwerking & doorverwijzen

De ontwikkelde aanpak brengt intensieve ketensamenwerking op gang. Het screeningsteam werkt samen met o.a CJG, de Veiligheidshuizen, Reclassering, Bureau Jeugdzorg en scholen. Ook werken zij nauw samen met de ketenregisseur en zorgcoördinatoren Mensenhandel, met als doel het realiseren van gespecialiseerde ambulante en residentiële hulpverlening binnen de provincie Limburg. Doelstelling is om de koppeling tussen de verschillende ketens, preventie, justitie & zorg en daarmee alle betrokken organisaties op een lijn te brengen en zo versnelde hulp op maat te bieden.